મંગળવાર, 7 ઑગસ્ટ, 2018

શાળાનું એસ.એસ.સી. / એચ. એસ.સી. પરિણામ = 2016

પંચશીલ વિદ્યાલય ,ડીસા જિલ્લો- બનાસકાંઠા
એસ.એસ.સી. / એચ. એસ.સી. પરિણામ =  2016
 બોર્ડૅનું પરીણામ
67.06
 જિલ્લાનું પરીણામ
45.39
કેન્દ્રનું પરિણામ
67.46
શાળાનું પરિણામ
30.23

કુલ બેઠા
43
પાસ 
13
 નાપાસ
30

શાળાના તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓના પરિણામ
 ક્રમ
 વિદ્યાર્થીનું નામ
 ગ્રુપ
કુલ ગુણ
મેળવેલ
ટકા
પર. રેન્ક
વિદ્યાર્થીનો ફોન નંબર
1
શ્રીમાળી પ્રિતેશ કરુણાશંકર

600
363

70.55

2
પરમાર વિનોદભાઈ અમરતભાઈ

600
358

69.20

3
છત્રાલીયા સંજય પેથાભાઈ

600
357

48.78

4
પટણી રોહિતભાઈ ઈશ્વરભાઈ

600
324

48.78

5
માજીરાણા વાઘુભાઈ મંગલાજી

600
305

48.34

6
ઠાકોર વર્ષાબેન પરથીભાઈ

600
295

44.62

 ક્રમ
પરિણામ
 ગ્રેડ
વિદ્યાર્થી સંખ્યા
PASS-13
1
91 TO 100

A1

2
81 TO 90

A2

3
71 TO 80

B1
1
4
61 TO 70

B2
1
5
51 TO 60

C1

6
41 TO 50

C2
10
7
33 TO 40

D
1
8
20 TO 32

E1

ક્રમ
 શિક્ષકનું નામ
વિષય
બોર્ડૅ પ.
બેઠેલ
પાસ
 નાપાસ
ટકા
1
શ્રી એમ. કે રાવલ
ગુજરાતી
72.43
43
30
13
69.76
2
શ્રી એમ. બી. પટેલ
 હિન્દી
78.01
43
39
4
90.69
3
શ્રી એમ. કે રાવલ
અંગ્રેજી 
92.38
43
14
29
32.55
4
શ્રી એમ. બી. પટેલ
સંસ્કૃત
0
0
0
0
0
5
શ્રી એમ. એસ. દવે
ગણિત
55.21
43
13
30
30.23
6
શ્રી એમ. એસ. દવે
વિજ્ઞાન
57.36
43
14
29
32.55
7
શ્રી એમ. બી. પટેલ
સામા. વિ.
75.75
43
25
18
58.13
8910

પંચશીલ વિદ્યાલય ,ડીસા જિલ્લો- બનાસકાંઠા
એસ.એસ.સી. / એચ. એસ.સી. પરિણામ =  2018


 બોર્ડૅનું પરીણામ
67.50%
 જિલ્લાનું પરીણામ
66.86%
કેન્દ્રનું પરિણામ
62.02%
શાળાનું પરિણામ
40%

કુલ બેઠા
45
પાસ 
18
 નાપાસ
27

શાળાના તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓના પરિણામ
 ક્રમ
 વિદ્યાર્થીનું નામ
 ગ્રુપ
કુલ ગુણ
મેળવેલ
ટકા
પર. રેન્ક
વિદ્યાર્થીનો ફોન નંબર
1


600
2


600
3


600
4


600
5


600
6


600
 ક્રમ
પરિણામ
 ગ્રેડ
વિદ્યાર્થી સંખ્યા
PASS-18
1
91 TO 100

A1

2
81 TO 90

A2

3
71 TO 80

B1

4
61 TO 70

B2

5
51 TO 60

C1

6
41 TO 50

C2

7
33 TO 40

D

8
20 TO 32

E1

ક્રમ
 શિક્ષકનું નામ
વિષય
બોર્ડૅ પ.
બેઠેલ
પાસ
 નાપાસ
ટકા
1
શ્રી એમ. કે રાવલ
ગુજરાતી

452
શ્રી જે.આઈ. મહેશ્વરી
 હિન્દી

453
શ્રી ગી. કે સોંદરવા
અંગ્રેજી 

454

સંસ્કૃત

455
શ્રી જે.આઈ. મહેશ્વરી
ગણિત

456
શ્રી જે.આઈ. મહેશ્વરી
વિજ્ઞાન

457
શ્રી કે.યુ. પરમાર ( પ્રવાસી)
સામા. વિ.

458910